Virtuální studovna
Databáze a online služby
Divadelního ústavu
Virtuální studovna Divadelního ústavu – O projektu
 
 

Virtuální studovna (ViS), kterou provozuje Institut umění – Divadelní ústav, je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Jejím cílem je zvýšení badatelského komfortu, zvýšení informační hodnoty jednotlivých materiálů a informací díky společnému a provázanému publikování, zpřístupnění materiálů, které by jinak nemohly být zpřístupněny vůbec nebo jen v omezené míře (negativy a diapozitivy z fotografického a scénografického fondu) a v neposlední řadě ochrana originálních materiálů, které běžným používáním trpí.

Fondy Virtuální studovny

Logo knihovna

Knihovna

Katalog Knihovny Divadelního ústavu, jejímž posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika, výběrově také divadelní literaturu zahraniční. On-line přístup nabízí také správu čtenářského konta s možností prolongace výpůjček nebo rezervace vypůjčených dokumentů. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v prostředí digitální knihovny Kramerius (publikace vydané před rokem 1900 jsou dostupné online).

Správce databáze: Alena Součková, alena.souckova(at)idu.cz

Logo audiotéka

Audiotéka

Katalog audiotéky Divadelního ústavu, v jejímž fondu jsou uchovávány zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů. Nahrávky jsou badatelům přístupné v prostorách IDU.

Správce databáze: Milan Černý, milan.cerny(at)idu.cz

Logo videotéka

Videotéka

Katalog videotéky Divadelního ústavu, která uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale i medailony divadelních osobností či dokumenty. Pořady jsou uchovávány na nosičích DVD, postupně jsou převáděny do komprimovaného formátu mpeg4. Badatelům jsou přístupné výhradně v prostorách IDU. Fond videotéky obsahuje 14 172 záznamů.

Správce databáze: Andrea Landovská, andrea.landovska(at)idu.cz.

Bibliografie

Oborová divadelní bibliografie zpracovává články o českém i zahraničním divadle publikované v novinách, časopisech, sbornících, elektronických časopisech a portálech, které vycházejí v České republice. Z vybraných zahraničních časopisů zaznamenává všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Databáze, která navazuje na starší lístkovou divadelní bibliografii, je systematicky je budována od r. 1995 a obsahuje více než 270 000 bibliografických záznamů. Odborná divadelní periodika jsou zpracována zpětně v plném rozsahu.

Správce databáze: Vladimír Hajšman, vladimir.hajsman(at)idu.cz

K dispozici je také historická lístková bibliografie 1851-1989. Její digitalizaci a provoz zajišťuje specializované pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Divadelní inscenace

Systematicky budovaná databáze zahrnuje záznamy o inscenacích českých divadel od r. 1945. Databáze zárověň slouží jako katalog dokumentačního fondu, který shromažďuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv. Databáze inscenací obsahuje 48 396 záznamů.

Správce databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova(at)idu.cz.

Scénografie

Přístup k plně digitalizovanému scénografickému fondu, který zpracovává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty, týkající se divadla především na českém území. V rámci databáze jsou údaje ze scénografické sbírky publikovány společně s digitalizovaným fondem scénografické dokumentace. Fond scénografie obsahuje 51 434 záznamů (sbírkových předmětů: 4 537, dokumentace: 46 897).

Správce databáze: Denisa Šťastná, denisa.stastna(at)idu.cz.

Divadelní fotografie

Přístup k digitalizovanému fondu divadelní fotografie. Digitalizace fondu proběhla v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Přístupné jsou skeny pozitivů a negativů. Fond, který je průběžně doplňován o digitální fotografie, obsahuje celkem 390 292 záznamů.

Správce databáze: Denisa Šťastná, denisa.stastna(at)idu.cz.

Divadelní akce

Divadení akce obsahují základní údaje o divadelních festivalech, o výjezdech divadel do zahraničí, o hostování zahraničních divadelních souborů, o výstavách a stálých expozicích s divadelní tématikou, o divadelních cenách a o dalších divadelních akcích (přednášky, besedy, workshopy, ...). Databáze akcí obsahuje 11 772 záznamů.

Správce databáze: Radka Petrmichlová, radka.petrmichlova(at)idu.cz.

Tvorba osobností

Rychlý výběr všech aktivit (autor, inscenátor, herec) každé osobnosti (včetně různých variant jejích jmen), která je uvedena v modulu Inscenace. Obsahuje 61 058 osobností (včetně variant jmen).

Správce databáze: Michal Šanda, michal.sanda(at)idu.cz.

Obsazení a role

Rychlý výběr představitelů konkrétní role, jak byla uvedena v programu inscenace. Možné je i vyhledat, zda určitou roli hrál konkrétní herec.

Správce databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova(at)idu.cz.

Orální historie

Přehled osobností, s kterými bylo natočeno vzpomínkové vyprávění, krátký medailonek, současná fotografie a protokol rozhovoru, který v 15–20 minutových intervalech rekapituluje probíraná témata, události a osobnosti. Obsahuje 73 rozhovorů.

Správce databáze: Lucie Čepcová, lucie.cepcova(at)idu.cz.

Virtuální studovna

Projekt virtuální studovny je vyvrcholením dosavadních snah Divadelního ústavu v oblasti databázového zpracování fondů a digitalizace. Jeho základem jsou dvě robustní databáze – Verbis firmy KP-SYS využívaný Knihovnou a bibliografickým oddělením a databáze Divadlo vyvinutá podle požadavků Informačně-dokumentačního oddělení (divadelní inscenace, videotéka, divadelní akce, osobnosti, divadelní hry) a na ni navazující sbírkové databáze (fotografie, scénografie), které již přímo zpřístupňují digitalizované objekty.

Významným impulsem v oblasti elektronického zpracování fondů byla realizace několika grantových projektů. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti bylo kompletní doplnění informací o inscenacích v českých divadlech po r. 1945 a digitalizace téměř 180 000 snímků z dokumentačních fondů, které bylo realizováno v letech 2008–2011 v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

ViS představuje propojení databázově zpracovaných informací a digitalizovaných předmětů. Z oblasti databází je to kromě katalogu knihovny opatřeného rešeršním modulem a nástroji pro správu uživatelského konta také rozsáhlá bibliografická oborová článková databáze propojená s plnými texty článků (tato služba je dostupná pouze ve vnitřní síti IDU), katalog videotéky a databáze divadelních inscenací v českých divadlech po roce 1945, které doplňuje databáze divadelní fotografie obsahující 390 292 digitalizovaných snímků (průběžně doplňováno i během r. 2012) a databáze scénografické sbírky a dokumentace s kopiemi 51 434 scénických a kostýmních návrhů.

Při realizaci digitalizačních projektů a jejich zpřístupňování dbáme na dodržování Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Z tohoto důvodu není možno některé digitalizované materiály poskytovat on-line prostřednictvím sítě internet, ale jsou k dispozici ke studijním účelům registrovaným badatelům v budově Institutu umění – Divadelního ústavu. Týká se to především digitalizovaných fondů knihovny vydaných po roce 1900 a některých návrhů z fondů scénografické dokumentace či fotografií u kterých se nám nepodařilo zajistit souhlas vlastníků autorských práv. Tyto materiály jsou na internetu patřičně označeny a zájemce o jejich studium rádi obsloužíme v našich studovnách.

Koordinátorem projektu je Ondřej Svoboda, ondrej.svoboda(at)idu.cz, 224 809 164

Další elektronické zdroje Divadelního ústavu

Na přípravě a provozu Virtuální Studovny se podílí:

  • Rebex s.r.o.
  • Jiří Kocourek
  • Jan Paukert
  • Využíváme software Verbis / Portaro firmy KP-SYS

Partneři:

Za podporu děkujeme:  Virtuální studovnu provozuje Institut umění – Divadelní ústav,
Celetná 17, 110 00, Praha 1, www.idu.cz.
Další zdroje DÚ
 
Partneři